AgreenaCarbon - Vilkår og Betingelser

Introduktion

1. Agreenacarbon Vilkår og betingelser

1.1 Agreenacarbon er et CO2e-certifikatprogram som har til formål at skabe en betalings- og medfinansieringsmekanisme for landmænd, ejere af landbrugsjord og andre deltagere i Agreenacarbon programmet med henblik på et skift til bæredygtig landbrugsdrift. Programmet anvender en egenudviklet metode, der er integreret i en digital platform, til at indfange data til at kvantificere, monitorere og verificere reduktioner og fjernelser af drivhusgasser ved udnyttelse af bæredygtig praksis blandt deltagerne i Agreenacarbon programmet.

Alle reduktioner og fjernelser af drivhusgasser verificeres af tredjemand inden den årlige udstedelse af CO2e-certifikater, som sker efter høsten.

1.2 Disse bindende vilkår og betingelser gælder for din deltagelse i Agreenacarbon-programmet, herunder for udstedelse af Agreenacarbon-certifikater til dig for din(e) kontrakt(er). Læs videre for mere information om dine rettigheder og forpligtelser som deltager i programmet. Du skal underskrive disse vilkår og betingelser for at modtage Agreenacarbon-certifikater.

2. Formål

Disse vilkår og betingelser udgør en juridisk bindende kontrakt  mellem dig og Agreena ApS (dig og Agreena ApS sammen, “vi”, “os” eller “vores”) for så vidt angår din Agreenacarbon-kontrakt.

3. Din(e) Agreenacarbon-kontrakt(er)

. 3.1 Denne kontrakt omfatter dine Agreenacarbon-kontrakter på din konto på platformen.

. 3.2 Agreena tilbyder de kontrakttyper, der er beskrevet på platformen. Du tilmelder dig kontrakttypen, når du underskriver denne kontrakt.

4. Din rolle og dine forpligtelser

4.1 Din rolle i programmet er primært:

 • Registrering af relevante marker og arealer i programmet (første registrering), herunder at sikre, at de første registreringer er korrekte, og at omfanget af drivhusgaseffekten ikke sælges til eller opkræves i forhold til tredjemand eller andre drivhusgascertificeringsprogrammer (dobbelt salg og dobbelt opkrævning).
 • Årlig registrering af data for planlagte og faktiske udførte mark- strategier i den digitale platform.
 • Løbende overholdelse af disse vilkår og betingelser og minimumspolitikken (minimumskrav).

4.2 I kontraktens krediteringsperiode skal du nøje og behørigt overholde processerne og kravene i programmet og denne kontrakt. Processerne er beskrevet her.

4.3 Efter afslutningen af kontraktens krediteringsperiode og indtil udgangen af permanens-perioden, der gælder for dine certifikater, skal du vedligeholde, bevare og beskytte den kulstofbinding, du har opnået i løbet af krediteringsperioden.

5. Agreenas rolle og forpligtelser

5.1 Agreena er programejer med følgende forpligtelser:

 • Design og udvikling af programmet, herunder justering af projektkontrakter, egnethedskrav og funktioner i programmets certifikater.
 • Udvikling og drift af Agreenacarbons digitale platform til at registrere data om udført praksis og afgrænsningsinformation.
 • Etablering og løbende udvikling af Agreenacarbon-metoden, herunder drivhusgaskvantificering.
 • Udvikle og betjene MRV-rammerne (MRV betyder monitorering, rapportering og verifikation) ved brug af teknologi og on-site inspektion, samtidig med at der sikres løbende gyldighed af de udstedte certifikater ved hjælp af en dynamisk bufferpulje.
 • Administrere tredjemands verificering af programmet for at undgå direkte omkostninger til verificering for programmets deltagere.
 • Udvikle og drive en digital og offentlig database med oplysninger om oprindelse og ejerskab af alle udstedte certifikater.
 • Tilbyde mæglertjenester (OTC og på markedsplads) som et middel for programdeltagere til at skabe en økonomi med de udstedte certifikater.

5.2 Agreena er forpligtet til at udstede certifikaterne til dig i overensstemmelse med kontraktens vilkår.

6. Egnethed

6.1 For at deltage i programmet skal du og din(e) kontrakt(er) altid opfylde følgende kriterier i krediteringsperioden:

2 (14)

 • 6.1.1 Du skal have juridisk ret til at dyrke de(n) mark(er), som du har registreret som en del af denne kontrakt, i overensstemmelse med programmets krav;
 • 6.1.2 Du skal overholde Agreenas minimumsstandarder, og
 • 6.1.3 Du skal overholde Agreenas processer.

7. Tilmelding

7.1 Din tilmelding til programmet og dine kontraktansøgninger sker udelukkende via platformen.

7.2 Du er forpligtet til at bekræfte på platformen, om du (i) planlægger at ansøge, (ii) har ansøgt om og er blevet opført, registreret, og/eller (iii) har modtaget eller er krediteret for  reduceret drivhusgasudledning, biodiversitetskreditter eller anden økologisk kreditering via et andet drivhusgasprogram, biodiversitetsprogram eller CO2E certificeringsprogram. Du skal give detaljerede oplysninger om udstedt kredit og informationer om afviste ansøgninger hos ethvert andet register. Agreena gennemgår dine oplysninger og godkender/afviser samtidig registrering i andre registre / programmer. Samtidige programregistreringer kan tillades af Agreena under visse betingelser og efter Agreenas eget skøn.

8. Betaling

8.1 Din betaling til Agreena sker ved at lade en procentdel af udstedte certifikater fra din kontrakt indestå hos Agreena. Du accepterer uigenkaldeligt, at Agreena kan lade disse certifikater indestå på Agreenas konto/konti på platformen.

8.2 Yderligere betaling kan opkræves for tjenester og produkter, som Agreena leverer til dig. Disse gebyrer er beskrevet på platformen. Agreena giver dig tre (3) måneders forudgående skriftligt varsel via platformen og/eller til den e-mail, som du har registreret på platformen, før du opkræves yderligere gebyrer.

8.3 Din deltagelse i programmet, samt din ret til at opnå og opbevare certifikater, forudsætter din løbende rettidige betaling af abonnementsgebyrer til Agreena-platformen. Din manglende betaling af disse abonnementsgebyrer udgør misligholdelse af disse vilkår og betingelser. Se vilkårene og betingelserne for Agreena- platformen her.

9. Risici og usikkerheder

9.1 Ved at underskrive denne kontrakt anerkender du specifikt, at du har læst og forstået enhver potentiel ulempe, usikkerhed og risiko forbundet med programmet. Det beskrives og forklares her.

10. Din overholdelse af vilkårene og betingelserne samt programmet er vigtig

10.1 Du accepterer, at programmets integritet er afhængig af din   behørige efterlevelse af programmet og din overholdelse af disse vilkår og betingelser. Din manglende overholdelse,

3 (14)

som ikke udbedres inden tres (60) kalenderdage efter modtagelse af meddelelse med detaljerne om den manglende overholdelse, udgør en væsentlig misligholdelse af disse vilkår og betingelser, jf. punkt 22 nedenfor.

10.2 Du er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver uagtsom og forsætlig manglende overholdelse og misligholdelse af programmet og denne kontrakt.

10.3 Du skal rapportere enhver manglende overholdelse af programmet, eller din misligholdelse af nærværende kontrakt, eller din formodning om manglende overholdelse eller misligholdelse, til Agreena inden tredive (30) kalenderdage efter, at du er blevet opmærksom herpå.

Udstedelse og certifikater

11.1 Certifikater udstedes bagudrettet, dvs. certifikater afspejler fjernelse af drivhusgasemissioner og -reduktion, som du har opnået ved hjælp af kulstofbinding i jorden i en tidligere høstsæson.

11.2 Et (1) certifikat repræsenterer et (1) ton kuldioxidækvivalent (CO2Ee).

11.3 Udstedte certifikater ejes af den, der er registreret ved navn som ejer i Agreenacarbons offentlige hovedbog i overensstemmelse med Agreenas krav.

11.4 Certifikater er ikke værdipapirer og ikke indehaverpapirer.

Overførsel af ejerskab til certifikater er kun gyldig, hvis det behørigt registreres i den offentlige hovedbog.

11.5 Agreena påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af information, som afgives af dig eller din repræsentant på platformen.

11.6 Certifikater kan ikke pantsættes til tredjemand som sikkerhed eller på anden måde fungere som sikkerhed. Den offentlige hovedbog registrerer ikke disse rettigheder. Du må ikke bruge certifikater til at oprette derivater, futures eller lignende økonomisk aftale uden for den offentlige hovedbog.

11.7 Certifikater har en unik elektronisk identificering i den offentlige hovedbog. Du må ikke ændre eller justere, eller forsøge at ændre eller justere, udstedte certifikater.

11.8 Du er forpligtet til at indsende og bekræfte de oplysninger, der er beskrevet i punkt 7.2 i platformen igen, før Agreenas udsteder certifikater.

12. Dobbelt udstedelse, dobbelt salg og dobbelt opkrævning skal undgås og er strengt forbudt

12.1 Dobbelt udstedelse, dobbelt salg og dobbelt opkrævning af certifikater er strengt forbudt, og Agreena annullerer alle dine udstedte certifikater (erhvervede og uerhvervede) på grund af misligholdelse, hvis du forsøger eller forårsager eller foretager dobbelt udstedelse, dobbelt salg og/eller dobbelt opkrævning af certifikater.

4 (14)

13. Erhvervelse (vesting)

13.1 Dit valg af erhvervelsesperiode fremgår af kontrakten og af din konto på platformen.

13.2 Ikke-erhvervede certifikater indsættes på en separat konto på platformen med Agreena som ejer og administrator, og med dig  som begunstiget iht. disse vilkår og betingelser. Erhvervede certifikater frigives fra denne separate konto til din konto på platformen i overensstemmelse med den relevante erhvervelseskurve og disse vilkår og betingelser. Uerhvervede, udstedte certifikater overføres til bufferpuljen i tilfælde af din opsigelse jf. punkt 23.1 eller din misligholdelse af denne kontrakt.

14. Bufferpulje

14.1 Du accepterer og anerkender, at hver gang Agreena udsteder certifikater for emissionsreduktioner på grundlag af en kontrakt, da kan Agreena automatisk modregne en procentdel af den beregnede udstedelse. Denne modregning anvendes som bidrag til bufferpuljen. For hvert bidrag placerer Agreena den modregnede procentdel på en konto på platformen til dækning af midlertidige risici og strukturelle og systematiske drivhusgasrisici og usikkerheder. Den relevante procentandel afhænger af dit valg af kontrakttype.

14.2 I det tilfælde at emissionsreduktion fra en kontrakt tilbageføres, vil Agreena straks annullere det tilsvarende antal certifikater fra bufferpuljen.

14.3 Du er indforstået med og accepterer, at Agreena har alle rettigheder til, ejerskab af og kontrol over bufferpuljen og de

tilhørende certifikater. Der er intet ifølge nærværende kontrakt,  som giver dig ret til, ejerskab af eller kontrol over bufferpuljen eller de certifikater, som løbende findes i bufferpuljen.

14.4 Du accepterer, at Agreena løbende kan sælge eller på anden vis afhænde certifikater fra bufferpuljen uden yderligere orientering til dig. Du accepterer, at Agreena må sælge eller på anden måde afhænde certifikater i bufferpuljen med henblik på igen at levere dine annullerede certifikater til købere af annullerede certifikater.

14.5 Agreena kan løbende og med mindst tre (3) måneders forudgående skriftlig meddelelse til dig via platformen og/eller den e-mail, som du har oplyst på platformen, ændre den krævede procentdel af bufferpuljebidraget, hvis Agreena efter eget skøn vurderer, at bidragsprocenten skal ændres.

15. Ejendomsrettigheder

15.1. Du er indforstået med og accepterer, at Agreena har alle rettigheder til, ejerskab af og kontrol med de certifikater, som du har brugt til  betaling til Agreena ifølge disse vilkår og betingelser. Der er intet ifølge nærværende kontrakt, som giver dig ret til, ejerskab af eller kontrol over de nævnte certifikater på et givent tidspunkt. Du accepterer, at Agreena løbende kan sælge eller på anden vis afhænde sådanne certifikater uden yderligere orientering til dig.

5 (14)

15.2 Udstedte certifikater vedrørende din kontrakt, som ikke omfattes af punkt 14 eller 15.1, tilhører dig med de rettigheder og forpligtelser, der følger af nærværende kontrakt.

16. Data og immaterielle rettigheder

16.1 Data som du gemmer på platformen eller på anden måde afleverer til behandling på platformen, tilhører dig. Du giver Agreena en vederlagsfri, uendelig, uigenkaldelig og global licens (brugsret) til at bruge, kopiere og overføre din data efter behov for at levere tjenesten på platformen og til programmet. Agreena bruger ikke dit navn, firmanavn eller gårdnavn til markedsføringsformål eller til at fremme Agreena eller en køber af certifikater, medmindre du udtrykkeligt og skriftligt accepterer det.

16.2 Du anerkender, at Agreena besidder alle immaterielle rettigheder i og til programmet og platformen (herunder softwaren, der er en del af platformen). Det gælder desuden for ændringer, justeringer osv. af programmet og platformen.

16.3 Du må ikke sælge, leje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller give retten til brug af platformen til tredjemand. Du må ikke åbne eller ændre koder til platformen eller ændre eller fjerne mærkning og/eller meddelelse om ophavsret, varemærker eller øvrige andre rettigheder eller henvisning dertil.

16.4 Brug af platformen i strid med dette punkt 16 udgør misligholdelse af disse vilkår og betingelser, jf. punkt 22 .

16.5 Agreenas behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Agreenas privatlivspolitik.

Monitorering, validering og revision

17.1  Du accepterer, at Agreena og/eller Agreenas underleverandører har ret til at monitorere og validere din overholdelse af programmet og disse vilkår og betingelser,   herunder den data, som du afgiver, samt faktiske resultater, f.eks. med data- og satellitbaseret verificering, on-site revisionskontrol på landbruget og anden form for referencekontrol.

17.2 Du accepterer, at levering af programmet forudsætter, at Agreena og/eller Agreenas underleverandører får adgang og ret til   at foretage on-site inspektion af relevante landbrug, driftssteder og faciliteter. Du accepterer at aflevere alle relevante dokumenter og oplysninger til Agreena og/eller Agreenas underleverandører i forbindelse med besøg på landbrug og driftssted. Til det formål skal du rettidigt give Agreena og/eller dets underleverandører al adgang, som er rimelig og nødvendig til dine driftssteder og faciliteter og  give al relevant, korrekt og fuldstændig dokumentation og information, som kræves i forhold til programmet.

17.3 Du skal straks informere Agreena om enhver faktisk eller forventet forsinkelse i nødvendig adgang til relevante driftssteder eller faciliteter eller en forsinkelse eller ændring i information, som du afgiver i forhold til programmet.

6 (14)

17.4 Agreena forudsætter, at alle de oplysninger, som du afleverer, er korrekte og fuldstændige, og du er ansvarlig for konsekvensen af eventuelle fejl, uoverensstemmelse, udeladelse eller mangel i den afleverede information.

17.5 Hvis du ikke giver Agreena den nødvendige rettidige adgang eller information eller dokumentation, eller hvis den afleverede information eller dokumentation indeholder fejl eller mangel, så kan Agreena efter eget skøn oplyse dig herom og suspendere  kontrakten, mens du giver adgang til og/eller stiller fuldstændig  eller korrekt information eller dokumentation til rådighed.

17.6 Hvis der identificeres en væsentlig uoverensstemmelse i den automatiserede og datadrevne verificeringsmetode, udvælges marker til manuel kontrol og revision. Det gælder både, hvis en uoverensstemmelse kan medføre et betydelig mindre estimeret drivhusgasreduktions- /fjernelsespotentiale og for at sikre, at misligholdelse adresseres korrekt. Revision og kontrol kan udføres både on-site på landbruget og virtuelt afhængigt af omfang og kontekst. I forbindelse med revisionsarbejdet kan interessenter såsom en godkendt rådgiver anvendes til at verificere identificerede uoverensstemmelser.

17.7  Du skal dække dine egne omkostninger, udgifter og tab som  er forårsaget direkte eller indirekte af håndhævelse af vilkårene i dette punkt 17, og du accepterer at give afkald på ethvert krav mod Agreena for sådanne omkostninger, udgifter eller tab.

17.8 Din manglende overholdelse af dette punkt 17 udgør misligholdelse af disse vilkår og betingelser, jf. punkt 22 .

Salg af Agreenacarbon-certifikater

18.1 Dit salg af certifikater kan gennemføres på platformen eller direkte til tredjemand uden for platformen.

18.2 Du registrerer ændring af ejerskab og indehaver af certifikaterne i den offentlige hovedbog.

19. Oplysninger og garantier

19.1 Du oplyser og garanterer i forhold til Agreena, både på tidspunktet for underskrivelse af disse vilkår og betingelser og i løbet af krediteringsperioden, at

(i) vedkommende, som underskriver disse vilkår og betingelser, er behørigt og juridisk bemyndiget hertil, (ii) at disse   vilkår og betingelser kan håndhæves i forhold til dig, hvis du misligholder,

(ii) at din kontrakt samt landbrugsområdet og tilhørende jord ifølge din kontrakt ikke er underlagt tredjemands- rettigheder, herunder men ikke begrænset til ejendomsrettigheder, sikkerheds-rettigheder eller pantsætning i strid med dine forpligtelser iht. disse vilkår og betingelser,

(iii) at du ikke vil gøre brug af eller, forsøge at gøre brug af, certifikater eller midler fra salg af certifikater til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller til aktiviteter, der forbydes ifølge gældende regler for international handelsrestriktioner, eksportkontrol og/eller sanktioner, og (v) at du omhyggeligt og behørigt overholder Agreenas gældende Know Your Customer- regler.

7 (14)

19.2 Manglende overholdelse af erklæringer og garantier i punkt 19.1 udgør misligholdelse af disse vilkår og betingelser.

20. Krediteringsperiode

20.1 Programmet indeholder forskellige tilgængelige krediteringsperioder for certifikater. Valg af krediteringsperiode sker på platformen. Du tilmelder en krediteringsperiode for dine certifikater, når du indsender din ansøgning  vedrørende  din kontrakt på platformen.

20.2 Krediteringsperioden for din kontrakt er beskrevet i kontrakten.

21. Fornyelse

21.1 Du kan forny din kontrakt to gange, dog med forbehold for Agreenas gennemgang og accept af din ansøgning om fornyelse.

22. Din misligholdelse af disse vilkår og betingelser

22.1 Din væsentlige misligholdelse af dine forpligtelser ifølge programmet og/eller disse vilkår og betingelser kan resultere i, at dine Agreenacarbon-certifikater bliver annulleret af Agreena. Agreena orienterer dig i tilfælde af misligholdelse via din tilmeldte e- mail-adresse på platformen. Agreena kan give dig en frist på op til tres (60) kalenderdage til at afhjælpe misligholdelsen, og i så fald annulleres dine certifikater ikke.

22.2 Væsentlig misligholdelse af din forpligtelser omfatter – men begrænses ikke til – følgende:

 • Din misligholdelse af en forpligtelse ifølge punkt 8.3, 10, 12.1, 16.4, 17.8, 19.2, 26.4 og/eller 28.1;
 • Din manglende opfyldelse af en forpligtelse i programmet herunder minimumskrav;
 • Du overholder ikke et eller flere egnethedskrav i punkt 6 i krediteringsperioden;
 • Hvis et projekt er suspenderet, og du undlader at afhjælpe din misligholdelse inden tres (60) kalenderdage som forklaret i punkt 24.1.3.
 • Du annullerer eller opsiger kontrakten førtidigt som beskrevet  i punkt 23.1, og du undlader at tilmelde dig monitoreringstjenesten for at overholde permanens-krav i krediteringsperioden;
 • Du har afgivet falsk information; og
 • Du har flere gange afgivet forkert information.

8 (14)

22.3. Agreena refunderer ikke gebyrer, certifikater eller andre gebyrer   eller udgifter til dig, hvis du har misligholdt en forpligtelse i disse vilkår og betingelser, og du kan i så fald ikke gøre krav gældende mod Agreena for en given handling eller undladelse, som fører til eller har forårsaget misligholdelse af disse vilkår og betingelser.

23. Opsigelse inden udløb af krediteringsperioden

23.1 Din opsigelse. Din opsigelse af kontrakten inden udløbet af krediteringsperioden har de konsekvenser, som er beskrevet i punkt 13.2 og 23.3, medmindre du tilmelder dig Agreenas monitoreringstjeneste. OBS. Endelige vilkår for monitoreringstjenesten vil være tilgængelige på den digitale platform, men defineres i øjeblikket for høståret 2022. Omkostningerne ved tjenesten anslås til ca. € 5 per hektar.

23.2 Agreenas opsigelse. Agreena er berettiget til at opsige denne kontrakt inden udløbet af den gældende krediteringsperiode, samt alle udstedte (erhvervede og uerhvervede) certifikater, og din tilmelding til og egnethed i forhold til programmet, med øjeblikkelig virkning, hvis du væsentligt misligholder dine forpligtelser iht. disse vilkår og betingelser, ved at give dig skriftlig meddelelse herom til den e-mail adresse, som du har tilmeldt platformen.

23.3 Opsigelse ifølge punkt 23.1 og 23.2 har følgende konsekvenser:

 • Annullerer din deltagelse i Agreenacarbon-programmet med øjeblikkelig virkning;
 • Alle certifikater på din konto på platformen annulleres øjeblikkeligt;
 • Konsekvenserne beskrivet i punkt 22, hvis denne kontrakt opsiges af Agreena på grund af din misligholdelse;
 • Du skal enten (i) erstatte de annullerede certifikater med andre certifikater med tilsvarende karakteristika fra andre Agreenacarbon-projekter (egen eller tredjemands) eller (ii) erstatte Agreena for værdien af annullerede certifikater (som er udstedt op til seksogtredive (36) måneder før en  opsigelse), som opgøres med den faktiske salgspris for de annullerede certifikater eller alternativt (ifølge Agreenas skøn) til den gennemsnitlige salgspris for lignende certifikater over platformen; og
 • Du kan ifølge Agreenas rimelige skøn blive udelukket fra at ansøge om nye kontrakter.

23.3.1 Agreenas opsigelse registreres af Agreena i den offentlige hovedbog.

23.3.2 Uanset opsigelse er du fortsat ansvarlig for ethvert udestående eller forfaldne gebyrer, der skyldes til Agreena.

24. Agreena kan suspendere din kontrakt

9 (14)

24.1.1 Agreena er berettiget til at suspendere din kontrakt, mens Agreena undersøger en formodet misligholdelse af programmet og/ eller denne kontrakt.

24.1.2 Agreena udsteder ikke certifikater for suspenderede kontrakter.

24.1.3 Agreena orienterer dig om resultatet af Agreenas undersøgelse via platformen og du får tres (60) kalenderdage til at afhjælpe manglende overholdelse eller misligholdelse, såfremt en manglende overholdelse eller misligholdelse kan løses, før Agreena giver dig besked om opsigelse ifølge punkt 23.2.

25. Skadesløsholdelse

25.1  Du accepterer og anerkender, at du skal  skadesløsholde Agreena og dets funktionærer og ansatte på anfordring for ethvert økonomisk (direkte og indirekte) tab, (tredjemands) krav, skade og følgeskade i og udenfor kontrakt, gebyrer, sagsomkostninger (inkl. advokatudgifter) og omkostninger og udgifter, som er forårsaget af din misligholdelse af disse vilkår og betingelser, herunder men ikke begrænset til, misligholdelse af oplysninger og  garantier og misbrug af tredjemands immaterielle rettigheder. Agreena forbeholder sig ret til at varetage ethvert juridisk forsvar iht. disse vilkår og betingelser efter eget skøn, og du accepterer at samarbejde med os i den henseende.

25.2 Ovenstående skadesløsholdelse gælder alle relevante krav, skader, tab eller udgifter, der kan opstå, og uanset om det er i eller uden for kontrakt, erstatningsansvar (herunder på grund af uagtsomhed), direkte og andet ansvar, undtagen hvis og for så vidt det skyldes Agreenas: (i) forsætlig og fejlagtig handling eller undladelse med henblik på skade eller personskade; (ii) handling eller undladelse uden hensyntagen til kendt eller åbenbar risiko med stor risiko for følgeskade; (iii) handling eller undladelse med bevidst tilsidesættelse af konsekvenserne; og (iv) omstændigheder, som Agreena ikke på lovligt grundlag kan begrænse sit ansvar i forhold  til.

25.3 Du skal straks underrette Agreena, hvis du bliver opmærksom på at der er risiko for, at et krav gøres gældende i forhold til dig vedrørende disse vilkår og betingelser.

26. Ansvarsbegrænsning

26.1 Agreenas ansvar iht. disse vilkår og betingelser og kontrakten kan under ingen omstændigheder udgøre mere end trestusinde kroner (kr. 60.000,00).

26.2 Agreena er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader uanset årsagen og det teoretiske grundlag, og uanset om det skyldes kontraktbrud, erstatning (herunder uagtsomhed) eller på anden måde som følge af eller vedrørende disse vilkår og betingelser,  herunder men ikke begrænset til tab af forventet overskud (f.eks. tab af forventet høstudbytte), eller manglende  råvarer eller udstyr (f.eks. investeringstab vedrørende landbrugsmaskiner eller lignende).

10 (14)

26.3 Du skal overholde gældende love og regler vedrørende programmets aktiviteter. Agreena er hverken ansvarlig eller erstatningsansvarlig for din misligholdelse af lovgivningsmæssige krav, som du er eller måtte blive ansvarlig eller erstatningsansvarlig for som følge af din underskrift eller opfyldelse af dine forpligtelser ifølge denne kontrakt.

26.4 Deltagerne skal dokumentere overholdelse af gældende lov i forbindelse med tilmelding til programmet og ved den årlige verificering. Dokumentationskriteriet fremgår af platformen. Agreena kan i hver enkelt sag beslutte, at din faktiske eller formodede manglende overholdelse af gældende lov medfører annullering eller suspension af din deltagelse i programmet eller annullering af udstedte certifikater.

26.5 Du forstår og accepterer, at markedsværdien af certifikaterne ikke er omfattet af Agreenas risiko og kontrol, og at Agreena ikke er ansvarlig eller erstatningsansvarlig for markedsværdien af dine certifikater. Agreena giver ingen direkte eller indirekte garanti af nogen art vedrørende udbud, efterspørgsel eller markedsprisen på certifikater.

27. Skat, moms, notargebyrer osv.

27.1 Vi er hver især ansvarlige og erstatningsansvarlige for betalingen af egen skat, moms, afgifter og øvrige tilsvarende omkostninger, såsom notargebyrer eller øvrige omkostninger til offentlige myndigheder eller ifølge gældende lov som følge af indgåelsen og/eller opfyldelsen af nærværende kontrakt.

28. Overdragelse, overførsel og justering

28.1 Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder og forpligtelse ifølge disse vilkår og betingelser til tredjemand uden Agreenas forudgående skriftlige samtykke. Overførsel i strid med nærværende punkt udgør misligholdelse af nærværende vilkår og betingelser.

28.2 Agreena kan overføre sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand uden dit samtykke og uden forudgående varsel til dig.

28.3 Agreena er berettiget til at ændre programmet og kontrakten med henblik på at opfylde gældende lovregler og standarder, hvis det efter Agreenas skøn er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Agreena giver dig forudgående skriftlig meddelelse om eventuelle ændringer og konsekvenserne heraf for dig og kontrakten med mindst tre (3) måneders skriftligt varsel via platformen og/eller til den e-mail, du har tilmeldt på platformen. Du accepterer og anerkender, at Agreenas nævnte justeringer kan udføres ifølge nærværende kontrakt, og at det ikke giver dig ret til at opsige kontrakten eller gøre krav gældende mod Agreena i den henseende.

29. Generelle bestemmelser

11 (14)

29.1 Hvis en del af disse vilkår og betingelser viser sig ikke at kunne gennemføres, begrænses den del til det mindst mulige omfang, således at de resterende bestemmelser fortsat er gældende uden ændring.

29.2 Agreenas manglende håndhævelse (helt eller delvist) af disse vilkår og betingelser betyder ikke, at Agreena dermed har frafaldet eller mister sin ret til at gøre det samme gældende senere.

29.3 En meddelelse til dig fra Agreena ifølge disse vilkår og betingelser kan sendes via platformen og/eller den e-mail-adresse, som du har tilmeldt på platformen. Meddelelser, som sendes af Agreena i overensstemmelse med ovenstående, anses for at være modtaget af dig på det tidspunkt og den dato, der registreres i Agreenas e-mail-system og/eller platformen.

30. Konfliktløsning

30.1 Lovvalg. Nærværende vilkår og betingelser og certifikater er underlagt dansk lov uden hensyntagen til CISG og til lovvalgsregler, som fører til anvendelsen af anden lovgivning end materiel dansk lovgivning. Den danske lovgivning gælder uanset, hvor i verden du er hjemmehørende, hvor du driver virksomhed eller hvor du bor.

30.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagende regler herom.

Voldgiftsretten består af tre voldgiftsmænd. Voldgiften skal afholdes  i København og voldgiftssagen skal gennemføres på engelsk.

30.3 Certificering i forbindelse med en retssag. Agreena kan efter eget skøn suspendere din(e) kontrakt(er) i løbet af en retssag ved at orientere dig skriftligt herom.

31. Definitioner

Bufferpulje betyder en dedikeret opbevaringskonto, som føres af Agreena. Formålet er at sikrepermanente emissionsreduktioner. Bufferpuljen fungerer som et redskab til at afbøde generelle og projektspecifikke risikofaktorer herunder den samlede usikkerhedsrisiko i GHG-estimater samt GHG-kvantificeringsmetode og anvendte fradrag i programmet.

Certifikater betyder certifikater udstedt af Agreena til dig for dine godkendte kontrakter ifølge programmet.

Agreenacarbons offentlige database betyder det offentligt tilgængelige online register med certifikater og ejendomsrettigheder til certifikater. Den offentlige hovedbog stilles til rådighed, drives og vedligeholdes af Agreena ifølge nærværende vilkår og betingelser.

Agreena betyder Agreena ApS, som er et selskab indregistreret i Danmark med virksomhedsnummer 39467275 og hjemstedsadressen Nyhavn 43A, st. t.h, 1051 København K

Deltager betyder dig

Dobbelt opkrævning betyder tilfælde, hvor et udstedt certifikat bruges af den samme køber til mere end ét formål (f.eks. ift. systemer uden forbindelse til eller koordinering med Agreenacarbon programmet, eller ift. programmer med andre regler for rapportering og/eller afvikling).

Dobbelt salg er det tilfælde, hvor en enkelt reduktion eller fjernelse af drivhusgasser sælges til mere end en køber på samme tidspunkt.

Dobbelt udstedelse betyder (i) en situation, hvor der udstedes mere end en kulstofkredit for de samme emissioner eller emissionsreduktioner, og (ii) registrering af det samme projekt i to forskellige kulstofkrediteringsprogrammer eller to gange i samme program.

Du, dig betyder den juridiske enhed, der er nævnt øverst på kontrakten.

GHG Drivhusgasser

Kontrakt betyder denne juridisk bindende aftale mellem os, inkl. disse vilkår og betingelser og de dokumenter og vilkår, der henvises til med hyperlinks.

Krediteringsperiode betyder kontraktens tidsmæssige længde.

Permanens betyder risikoen for, at en kulstofbeholdning udsættes for gradvis længerevarende eller pludselig afbrydelse, som kan udligne fordelen opnået ved kontraktens gennemførelse.

Platform betyder Agreenas internetplatform her.

Program betyder Agreenacarbon-programmet, der er udviklet til at fremme og i vidt omfang bane vej for bæredygtig landbrugsdrift, og som beskrives nærmere her, herunder programmets minimumsstandarder og processer, som du skal overholde og følge.

Vi, os eller vores betyder dig og Agreena i fællesskab.